Utmaningar

Avlagring och beläggningar

I alla vattensystem uppstår det avlagringar och beläggningar p.g.a.:

Korrosion, nedsmutsning, kalk, påväxt/biofilm, slam o.s.v.

Detta leder till:

  • Reducerad livstid p.g.a. korrosion
  • Ökat energiförbruk p.g.a. beläggningar och partiklar i/på värmeväxlare, radiatorer, i pumpar och ventiler som förhindrar optimal drift/ ger dålig energiutvinning.
  • Driftsproblem såsom minskat flow, större slitage, haveri, lägre värmeöverföring, högre underhållskostnader o.s.v.

Lösningar

Eliminera och reducera

Niprox eliminierar eller reducerar problemen med avlagringar och beläggningar.

  • Korrosion: Vi eliminerar grundlaget för korrosion genom att reducera syrenivån och justera pH-nivån i vattnet.
  • Filtrerar bort partiklar som annars kan lägga sig i/på värmeväxlare, radiatorer, i pumpar och ventiler, och som då förhindrar optimal drift/ ger dålig energiutvinning.

Niproxmetoden

Unik vattenbehandling

1. Kartläggning – analys – rapport

NIPROX erbjuder en gratis ”diagnos”/statusrapport på kundens vattenburna system. Vi kartlägger och analyserar vattenkvaliteten, och presenterar ”diagnosen” i en detaljerad rapport. På bakgrund av rapporten, rekommenderar vi vilka åtgärder som bör vidtas.

2. Förbehandling

Vi rekommenderar att alla äldre/existerande system går igenom 2 veckors förbehandling med våra mobila system. Efter avslutad förbehandling är syret reducerat till icke-mätbara värden, och vi har samtidigt filtrerat ut partiklar till under en micron (en tusendels millimeter). PH-värdet justeras så att vattnet inte längre är korrosivt.

3. Niprox servicesystem

Niprox servicesystem är anpassade till: Värmesystem – kylsystem – glykolsystem, fjärrvärmesystem, födovatten-/matarvattensystem. Dimensionerade efter behov.

De här systemen, som dimensioneras efter det vattenburna systemets storlek/volym, eliminerar det upplösta syret i vattnet/energimediet ned till icke-mätbar nivå, och filtrerar bort de partiklar som fanns i vattnet.

Niprox servicesystem ersätter därmed andra installationer såsom avgasare, vakumsystem, magnetitfilter, mikrobubbelavskiljare och kemisk eliminering av syre, på de vattenburna systemen.

4. 1. Niprox service- / underhållsavtal

Niprox utför service på systemen halvårsvis, med fullständig statusrapport av vattenkvaliteten till kunden. Filterpatroner/katalysatorer byts ut en gång per år. I Niproxsystemet sitter det en filterpatron som eliminerar partiklar och annat i vattnet såsom rost, magnetit, humus, syre etc. Precis som andra filter måste också dessa ha kontinuerlig underhåll och skiftas årligen.

Vid den halvårsvisa servicen skiftas filterpatron, alla värden i värmemediet/det vattenburna systemet loggförs, och vattenkvaliteten kontrolleras för bl. a. syre, väte, PH-värde, tryckfall etc. I tillägg kontrolleras också de mekaniska delarna av systemet.

Lång erfarenhet har visat att regelbundna kontroller och service på systemen utförda halvårsvis, är både viktigt och lönsamt.

5. Niprox teknologi / process

Niprox teknologi är baserat på katalytisk våtförbränning av syre. Genom att tillsätta väte över en katalysator slås det upplösta syret i vattnet i det vattenburna systemet ihop med det väte vi tillsätter, en kemisk reaktion sker som bildar nytt vatten (H2O).

Därmed blir vattnet (så gott som) syre-fritt, och är därmed inte längre korrosivt. Det är bara Niprox som kan eliminera syre helt ned till under <10 ppb i (slutna) vattenburna system. Den katalytiska massan vi använder i våra patroner fungerar också som ett filter och filtrerar ut ”allt” av smuts/partiklar etc. i vattnet.

Korrosion

Att järn rostar och andra metaller förstörs vid olika former av korrosion är så vanligt att man knappt reflekterar över det. Korrosion är lika gammalt som metallerna själv, vilket naturligtvis bidrar till att fenomenet betraktas som normalt. Ofta kombineras olika metaller, något som kan medföra att risken för korrosion ökar. Det är oekonomiskt att framställa produkter som rostar bort innan de är utslitna eller omoderna. Därför måste ingenjörer och andra med ansvar för den tekniska utvecklingen känna till korrosionsproblematiken och de hjälpmedel som finns till rådighet för att bekämpa den.

Totalförloppet på korrosion av stål i vatten är som följer: JÄRN + VATTEN = JÄRNOXID + VÄTGAS. Reaktionen är snabb och spontan, och skapar en beskyddande barriär av magnetit (Fe304). För att uppnå och upprätthålla det beskyddande skiktet måste vattnets PH-värde kontrolleras inom ett bestämt område, och det får framförallt inte finnas upplöst syre i vattnet.

Syre-relaterad korrosion: JÄRN + SYRE + VATTEN = ROST. Förekomsten av upplöst syre driver reaktionen mellan vatten och stål till att producera hematit (rödrost, eller järnglans Fe203). Detta är en en porös typ som helt saknar förmågan att beskydda stålet mot vidare korrosion. Upplöst syre i vattnet kommer också bryta ned den beskyddande magnetitfilmen som ursprungligen bildades på stålet.

Var kommer syret från? Upplöst syre kan finnas i matarvattnet, tillfört genom spädvattnet. Syre tränger också in i systemet genom små hål eller läckage, genom ventiler, packningar eller genom plaströr (diffusion), eller i perioder då vakum inträffar (t. ex. för lågt tryck i förhållande till byggnadens höjd eller när systemet opereras diskontinuerligt).

Vad är typiskt för syre-relaterad korrosion? Upplöst syre orsakar en form av korrosion känd som gropfrätning eller ”pittigs”. Den här typen korrosion kan identifieras genom det stora antal gropar som bildas längs ytan på metallen. Ofta kan de här groparna vara täckta av en skorpa av röd järnoxid som bildar en karakteristisk ”rost-hatt”. Skrapar man bort den här skorpan kan man se gropen undertill.

Syre-relaterad korrosion är farlig! Syre-relaterad korrosion är en speciellt farlig form av korrosion eftersom den angriper lokalt och kan genomborra rörväggar på relativt kort tid. Detta innebär att merparten av metallytan förblir opåverkad, medan en snabb djupfrätning sker på vissa, utsatta punkter. Detta resulterar i djupa, karakteristiska gropar. I korrosionsgropen finns fasta korrosionsprodukter, vanligtvis i form av magnetit, eftersom syretillförseln här är liten. Magnetitens yta är oftast brun som en följd av att oxiden har oxiderat till hematit (rödrost).

Andra korrosionsformer: Galvanisk korrosion är ett resultat av att två eller fler olika material står i ledande kontakt med varandra, det mest oädla materialet blir en anod och har en tendens att gå i upplösning. I syrefritt, neutralt vatten blir korrosionsangreppen ganska små. Spänningskorrosion uppträder bara på legeringar som t. ex. syrefast och rostfritt stål, och inte på rena metaller. Erosionskorrosion är ett resultat av turbulent strömmande vatten, partiklar i vattnet förstärker den eroderande effekten.

Eliminering av syre

SLUTSATS

Om man eliminerar syret och partiklarna i vattnet, och justerar PH-värdet, då har man eliminerat de element som skadar systemet mest. Det vill säga att man har utfört den viktigaste formen för vattenbehandling.

HUR ELIMINERAR MAN SYRET?

De hittills vanligaste metoderna för att eliminera syre i vatten är termisk avgasning, kaskadavgasning och/eller dosering av syrebindande medel.

Termisk avgasning och kaskadavgasning är vanligast på stora ångpannesystem, eftersom dessa är stora, energikrävande system.

Syrebindande kemikalier måsta man som regel använda i tillägg till termisk avgasning och kaskadavgasare för att uppnå en acceptabel syrenivå. Att använda enbart syrebindande kemikalier för att klara av hela syre-elimineringen är en förkastlig metod som i utgångspunkten kan verka billig och lockande, men som på sikt ger ett vatten med dålig kvalitet och de högsta kostnaderna. Detta är en metod som försvaras av oseriösa kemikaliefirmor och personer med dåliga baskunskaper.

NIPROXMETODEN – KATALYTISK ELIMINERING AV SYRE

Katalytisk reduktion av syre i vatten med väte som reduktionsmedel är en ”våtförbränningsprocess” som presenterades redan 1967 på VGB’s matarvattenkonferens i Essen i Tyskland. I Norge introducerades den i förbindelse med ett samnordiskt projekt som hette ”Korrosjon i hettvattensystem for energidistribusjon”.

Erfarenheter från de här bägge pionjärarbetena resulterade i utvecklingen av det så kallade Niprox-systemet som nu introduceras som ett starkt alternativ till traditionell eliminering av syre och filtrering av de flesta typer utav vattenburna system. Processen går i korthet ut på att man genom att tillföra väte ”våtförbränner” syret och skapar rent vatten (H2 + 1/2O2 = H2O). För att processen ska gå tillräckligt snabbt för att kunna användas i praktiken, måste reaktionen mellan vätet och syret accelerera genom att låta vattnet passera en ädelmetallbaserad katalysatormassa.