Serviceavtal

För att Niproxenheten ska fungera optimalt och ge dig alla fördelar måste det underhållas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Vi ingår serviceavtal med våra kunder. Detta för att säkerställa optimal drift, lägre driftskostnader och förlängd livstid på systemet. Systemet är fritt från syre och korrosion och en säker och problemfri drift på det slutna värme- eller kylsystemet uppnås.

Niprox utför service på systemen varje halvår, med full rapportering av vattenkvaliteten till kunden.
Filterpatroner/katalysatorer byts ut en gång per år.

I Niproxsystemet sitter det patroner som eliminerar partiklar i vattnet såsom:

  • Rost
  • Magnetit
  • Humus
  • Syre etc.

Precis som andra filter måste även dessa kontrolleras med jämna mellanrum, och byts ut en gång om året.

Vid de halvårsvisa servicebesöken:

  • skiftas filterpatron
  • loggförs alla värden i värmemediet/ i det vattenburna systemet
  • vattenkvaliteten kontrolleras för bl. a. syre, väte, pH-värde och tryckfall
  • de mekaniska delarna av enheten kontrolleras

Lång erfarenhet har visat att regelbundna kontroller och service på systemen utförda halvårsvis, är både viktigt och lönsamt.