Utfordringer

Avleiring & belegg

I alle vannsystemer oppstår det avleiringer og belegg pga.: 

Korrosjon, nedsmussing, kalk, groing / biofilm, slam osv.

Dette gir:

  • Redusert levetid pga. korrosjon.
  • Energitap pga. belegg og partikler i / på varmevekslere, radiatorer, i pumper og ventiler som gir uoptimal drift / dårlig energiutnyttelse.
  • Driftsproblemer som forringet flow, større slitasje, havarier, lavere varmeoverføring, høyere vedlikeholdskostnader osv.

Løsninger

Fjerne & redusere

Niprox fjerner eller reduserer problemene med avleiring og belegg.

  • Korrosjon: Vi fjerner grunnlaget for korrosjon ved å redusere oksygen (ilt/syre) og justerer pH i vannet
  • Filtrere vekk partikler som ellers kan legge seg i / på varmevekslere, radiatorer, i pumper / ventiler, og som da gir uoptimal drift / dårlig energiutnyttelse

Niproxmetoden

Unik vannbehandling

1. Kartlegging – analyse – rapport

NIPROX tilbyr en gratis ”diagnose” / statusrapport på kunden sitt / sine vannbårne systemer. Vi kartlegger og analyserer vannkvaliteten, og presenterer ”diagnosen” i en detaljert rapport. På bakgrunn av denne, anbefaler vi hvilke tiltak som bør gjøres.

2. Forbehandling

Vi anbefaler at alle eldre/eksisterende anlegg gjennomgår 2 ukers forbehandling med våre mobile anlegg. Etter en slik forbehandling er oksygenet redusert til ikke målbar verdi, og vi har samtidig filtrert ut partikler til under en micron (en tusendels millimeter). PH justeres slik at vannet ikke er korrosivt.

3. Niprox vedlikeholdsanlegg

Niprox vedlikeholdsanlegg er tilpasset for: Varmeanlegg – kjøleanl. – glykolanl., fjernvarmeanlegg, fødevannsanlegg / matevannsanlegg. Dimensjonert etter behov.

Disse anleggene, som dimensjoneres etter det vannbårne systemets størrelse / volum, vil fjerne det oppløste oksygenet i vannet / energimediet ned til ikke målbart nivå, og vil filtrere bort alle partikler som måtte være i vannet.

Et NIPROX vedlikeholdsanlegg erstatter dermed andre installasjoner som f.eks. : avgassere / vakumanlegg, magnetittfiler, mikrobobleutskillere og kjemisk fjerning av oksygen, på de vannbårne systemene.

4. Niprox service- / ettersynsavtaler

Niprox har service / ettersyn på anleggene halvårlig, med full rapportering av vannkvalitet til kunde. Skifte filterpatroner / katalysatorer 1 gang pr. år.

I NIPROX anlegget sitter det en filterpatron, som fjerner partikler og annet i vannet som : rust, magnetitt, humus, oksygen, etc.

Som andre filtre må disse ha jevnlig ettersyn, og skiftes årlig.

Ved de halvårlige servicene skiftes filterpatron, loggføres alle verdier i varmemediet / det vannbårne systemet, og en sjekker vannkvaliteten, bl.a. for oksygen, hydrogen, ph verdi, trykkfall, etc. i tillegg til at en sjekker de mekaniske delene av anlegget.

Lang erfaring har vist oss at jevnlige, halvårlige servicer og ettersyn på anleggene, er viktig og lønnsomt.

5. Niprox sin teknologi / prosess

NIPROX sin teknologi er basert på katalytisk «våtforbrenning» av oksygen (ilt/syre). Ved å tilføre hydrogen over en katalysator, går det oppløste oksygenet i vannet i det vannbårne systemet, sammen med det hydrogenet vi tilfører, og danner nytt vann (H2O).

Dermed blir vannet (så godt som) oksygen-fritt, og «ikke korrosivt».  Kun NIPROX  kan tilby å fjerne oksygen til under <10 ppb i (lukkede) vannbårne system. Den katalytiske massen vi bruker i patronene våre, fungerer også som et filter og filtrerer ut «alt» av smuss / partikler etc. i vannet.

Korrosjon

At jern ruster og andre metaller ødelegges ved ulike former for korrosjon er så vanlig at man knapt reflekterer over det. Korrosjon er like gammel som metallene selv, hvilket naturligvis bidrar til at fenomenet betraktes som normalt. Ofte kombineres ulike metaller, noe som kan medføre at risikoen for korrosjon øker. Det er uøkonomisk å fremstille produkter som ruster bort innen de er utslitte eller umoderne. Derfor må ingeniører og andre som har ansvaret for den tekniske utvikling gjøre seg kjent med korrosjonsproblematikken og de hjelpemidler som er til rådighet for å bekjempe den.

Totalforløpet på korrosjon på stål i vann er følgende: JERN + VANN = JERNOKSID + HYDROGENGASS. Reaksjonen er hurtig og spontan, og danner en beskyttende barriere av magnetitt (Fe3O4). For å oppnå og vedlikeholde dette beskyttelses sjiktet må vannets pH være kontrollert innen et bestemt område, og det må fremfor alt ikke finnes oppløst oksygen i vannet.

Oksygenkorrosjon: JERN + OKSYGEN + VANN = RUST. Nærvær av oppløst oksygen driver reaksjonen mellom vann og stål i retning av å produsere hematitt (rødrust). Dette er en porøs type uten evne til å beskytte stålet mot videre korrosjon. Oppløst oksygen i vannet vil også bryte ned den beskyttende magnetittfilmen som opprinnelig er dannet på stålet.

Hvor kommer oksygenet fra? Oppløst oksygen kan være tilstede i matevannet, tilført hit med spedevannet. Oksygen trekkes også inn i systemet gjennom små huller eller lekkasjer, gjennom ventiler, pakninger eller gjennom plastrør (diffusjon), eller i perioder når vakuum inntreffer (f.eks. for lavt trykk i henhold til byggets høyde eller når anlegget opereres diskontuerlig).

Hva er typisk for oksygenkorrosjon? Oppløst oksygen forårsaker en form av korrosjon kjent som groptæring eller «pittigs». Denne type korrosjon kan identifiseres ved det store antall groper som dannes langs overflaten av metallet. Ofte kan disse gropene være dekket av en skorpe av rødt jernoksid som danner en karakteristisk «rust-hatt» eller tue. Skraper man bort denne skorpen vil den underliggende gropen komme til syne.

Oksygenkorrosjon er farlig! Oksygenkorrosjon er en spesielt farlig form for korrosjon, fordi den angriper lokalt og kan ha gjennomhullet rørvegger på relativt kort tid. Dette innebærer at en større del av metalloverflaten forblir uangrepet, mens en rask dybdetæring skjer på visse, utsatte punkter. Dette resulterer i dype, karakteristiske groper. I korrosjonsgropen finnes faste korrosjonsprodukter, vanligvis i form av magnetitt, fordi oksygentilgangen her er liten. Magnetittens overflate er som regel brunfargen som følge av at oksidet der er oksidert til hematitt (rødrust).

Andre korrosjonsformer: Galvanisk korrosjon er en følge av at to eller flere ulike materialer står i ledende kontakt med hverandre, det mest uedle materialet blir anode og har en tendens til å gå i oppløsning. I oksygenfritt, nøytralt vann vil korrosjonsangrepene bli ganske små. -Spenningskorrosjon opptrer bare på legeringer som f.eks. syrefast og rustfritt stål, og ikke på rene metaller. -Erosjonskorrosjon er en følge av turbulent strømmede vann, partikler i vannet forsterker den eroderende effekten.

Oksygenfjerning

KONKLUSJON

Fjerner en oksygenet og partikler i vannet, og justerer PH, da har en eliminert de elementer som skader systemet mest. Det vil si, en har tatt vare på den viktigste form for vannbehandling.

HVORDAN FJERNER MAN OKSYGENET?

De hittil mest vanlige metoder å fjerne oksygenet i vannet på er termisk avgassing, kaskadeavgasser eller/og dosering av oksygenbindende kjemikalie.

Termisk avgassing og kaskadeavgasser er mest brukt på store dampanlegg, da disse er tildels store og energikrevende systemer.

Oksygenbindende kjemikalier må en som regel bruk i tillegg til termisk avgassing og kaskadeavgasser for å få et akseptabelt oksygennivå. Å bruke kun oksygenbindende kjemikalier til å ta hele oksygenfjerningen er en forkastelig metode som i utgangspunktet kan virke billig og forlokkende, men som gir et vann av dårlig kvalitet som på sikt vil gi den høyeste kostnaden. Dette er en metode som forfektes av useriøse kjemikaliefirmaer eller av personer med manglende basiskunnskaper.

NIPROX METODEN – KATALYTISK OKSYGENFJERNING

Katalytisk reduksjon av oksygen i vann med hydrogen som reduksjonsmiddel er en «våtforbrenningsprosess» som allerede i 1967 ble presentert på VGB’s matevannskonferanse i Essen i Tyskland. Her i landet ble den introdusert i forbindelse med et samnordisk prosjekt som het: «Korrosjon i hettvattensystem for energidistribusjon».

Erfaring fra disse pionerarbeidene resulterte i utvikling av det såkalte NIPROX-anlegget som nå introduseres som et sterkt alternativ til tradisjonell oksygenfjerning og filtrering av de fleste typer vannbårne systemer. Prosessen går i korthet ut på at en tilførsel av hydrogen «våtforbrenner» oksygenet og danner rent vann (H2 + ½O2 = H2O). For at prosessen skal gå tilstrekkelig rask nok til å ha praktisk anvendelse, må reaksjonen mellom hydrogenet og oksygenet akselerere ved å la vannet passere en edelmetall-basert katalysatormasse.