Ny teknisk sjef

Trond-Atle Asphjell (46) begynte 1. mars som teknisk sjef i Niprox Technology AS i Florø. Han er sivilingeniør i maskin- og kuldeteknikk fra NTH og har jobbet med energibruk og energieffektivitet i bygg og industri. Nå skal han bruke kompetansen til å åpne nye industrimarkeder for Niprox sin teknologi innen vannbehandling.

Trond-Atle Asphjell er oppvokst i Orkanger i Trøndelag, og han har sin yrkeskarriere hovedsaklig i Oslo-området og i Florø. Han jobbet ti år i selskapet Energi og Miljøteknikk AS i Asker. Deretter ble han ansatt i produktutviklingsselskapet Adigo i Oppegård. Han var med på å etablere Single-Phase Power AS, som har utviklet høytemperaturs varmepumper for industrien. Verdens største varmepumpe med denne teknologien er installert i Tine sitt meieri på Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Siden 2006 har Trond-Atle Asphjell bodd i Florø, der han lenge har hatt kontor i samme bygg som Niprox. Han kjenner derfor selskapet godt.

Utvider kompetansen
Gjennom FOU-prosjekt knyttet opp mot Skattefunn-ordningen har Niprox utvidet sin kompetanse rettet mot industrien. Dette og Trond-Atle Asphjell sin kompetanse vil Niprox bruke til å vinne innpass for sin teknologi i for eksempel større kjøleanlegg og dampanlegg. – Vi ønsker å levere vår unike teknologi for oksygenfjerning til effektivisering av energibruk og vedlikehold/drift. Det gir mindre bruk av kjemikalier og andre miljøgevinster, forteller Trond-Atle Asphjell og styreleder Kjartan Strand i Niprox.

Med de teknologiene for oksygenfjerning som har vært vanlige opp til i dag kommer man nesten, men ikke helt, i mål. Niprox sin teknologi går ut på å binde oksygen i anleggene til hydrogen. Man får da vann i stedet for oksygen. Denne teknologien kan brukes til å få oksygenfritt føde- eller matevann i lukkede system både i næringsmiddelindustrien og i kjemisk industri. Alle industrianlegg som bruker energi i form av vann eller damp vil ha nytte av dette.

Kan sjekke status utenfra
Blir ikke oksygenet fjernet i vann- eller dampbårne anlegg, danner det seg rust og korrosjon som setter seg på komponenter og reduserer levetida til disse. Varmetransporten blir også dårligere i ureint enn i reint vann. I industrien brukes som regel dampbårne system, dels fordi industri har bruk for høyere temperaturer, dels fordi damp frakter mer energi. Oksygenfjerning med kjemikalier kan fort føre til skumming i dampanlegg og få partikler til å sette seg, forteller Asphjell og Strand.

En unik detalj i Niprox sitt utstyr for oksygenfjerning i fødevann, er et panel som viser oksygennivå, ph-verdi m.v. til enhver tid. Slik kan man sjekke kvaliteten på produksjonen. Niprox monterer dessuten fjerntilgang til utstyret. Dermed kan man logge seg inn fra Florø og se status i de ulike anleggene. Utstyret har også alarmer koblet opp mot Niprox, som så kan fikse eventuelle problem.
– Vi selger vannbehandling som et konsept, som inneholder både utstyr og oppfølging av bruken av utstyret og av vannkvaliteten. Ønsker kundene selv ekstern styring, kan de få dette på sin pc. Styringen kan også integreres i sentrale driftsanlegg i bygg og industri, opplyser Trond-Atle Asphjell og teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen i Niprox.

Mange Niprox-anlegg i drift
Niprox Technology AS leverer utstyr og tjenester for vannbehandling i vannbårne varme- og kjølesystem og for behandling av fødevann. Konseptet fjerner oksygen i vannet, justerer ph-verdien og filtrerer bort smuss og partikler. Niprox har mobile anlegg for forbehandling av vannbårne system, og de monterer permanente vedlikeholdsanlegg dimensjonerte etter behov. Anleggene styres via et kontrollpanel på en skjerm.

Vannbehandlingen gir økonomisk gevinst i form av at systemenes levetid forlenges med inntil 20 år, fyringsutgifter og energikostnader blir redusert, og det samme blir risikoen for havari og driftsavbrudd.

Et stort antall vannbehandlingsanlegg fra Niprox er i dag i drift i Norge, Danmark og de baltiske landene. Postgirobygget i Oslo – som eies av Entra Eiendom – er utstyrt med fire Niprox-anlegg. Andre kunder er Statsbygg og andre offentlige og private eiendomsselskap, boligselskap, fylkeskommuner og sykehus, datasentraler, industribedrifter som bryggeri m.fl.

Oslo-vann renses

– Vi sleit fælt når vi satte radiatorene i gang igjen om høsten. Jeg leste og søkte på nettet og fant at oksygen i vannet var reine giften. Jeg fant også Niprox Technology AS og tok kontakt med dem. Etter at Niprox begynte å behandle vannet, har vi hatt langt mindre klager på radiatorene. Vi er veldig godt fornøyde med det Niprox har gjort.

Det forteller Magne Bekkevold, som er styremedlem i et av DNG sine sameier i Oslo. Driftssameiet De Nye Grønlandskvartalene Fjernvarme har ansvar for oppvarmingen av rundt 600 leiligheter, en barnehage og flere restauranter og andre næringseiendommer i Oslo sentrum. Hafslund Varme AS leverer fjernvarmen, som i hovedsak går til radiatorer i byggene, men også til golvvarme.
Magne Bekkevold er leietaker av en av leilighetene på Grønland. Han er pensjonert automatiker med lang fartstid både fra handelsflåten og fra oljeindustrien offshore, og han har tatt på seg ansvaret for to av varmesentralene. Byggene og varmesentralene er i dag ca. 10 år gamle. Den ene sentralen blir stengt ned for sommeren i månedskiftet mai/juni. Når den skulle startes opp igjen i september, fikk man problem med radiatorene.

Vann i stedet for oksygen
DNG Fjernvarmesameie tok kontakt med Niprox Technology i Florø i 2012. Niprox kom da til Oslo med en av sine mobile forbehandlingsenheter som stod tilkoblet varmesentralen i fjorten dager for å fjerne oksygen og partikler. Deretter installerte Niprox en vedlikeholdsenhet som går kontinuerlig og som utfører den samme prosessen, men i mindre målestokk.

– Våre forbehandlingsenheter fjerner partikler og oksygen gjennom grovfiltrering og finfiltrering og gjennom en katalysatortank. I denne tanken tilsetter vi hydrogen til vannet for å mette oksygennivået. Vi får da vann i stedet for oksygen, forteller salgssjefene Roy Olav Austbø og Torstein Strømsøy i Niprox.

Vannbårne anlegg trenger service
Niprox Technology AS utvikler og produserer utstyr for vannbehandling av lukkede system i alle typer bygg. Selskapet starter sine oppdrag med en befaring og analyse av de aktuelle varme- og kuldeanleggene. Etter at forbehandlingen er gjort utfører Niprox oppfølging og service på anleggene. Uten denne behandlingen vil oksygenet forsvinne gjennom en korresjonsprosess med utfelling av partikler, forteller Strømsøy og Austbø.

Radiatorer bør ikke stå stengte, men ha litt sirkulasjon. At radiatorventiler ikke virker, har som regel sin årsak i utfelling av partikler og smuss.

– Alle slike anlegg vil på en eller annen måte bli tilført oksygen. Anleggene må ha service. Niprox inngår serviceavtaler med kundene om å skifte ut katalysatorer minst en gang i året, eller ved behov. Samtidig sjekker vi at oksygennivå, trykk og gjennomstrømming i systemene er i orden. Da vil vi også oppdage om systemene har lekkasjer. Følger kunden vårt konsept, kan vi gi livstidsgaranti på anlegget, forteller de to salgssjefene i Niprox.

Meget fornøyd kunde
Magne Bekkevold synes at det er bra at Niprox Technology er opptatt av hele varmeanlegget. Niprox sine folk oppdaget med en gang at ekspansjonstanken inneholdt en mengde luft, som ble drenert ut. Pumper ble også montert riktig vei.

I årsrapporten for 2012 opplyste DNG Fjernvarme at man har kjøpt inn permanent avluftersystem og inngått vedlikehaldsavtale med Niprox. I prosessen har vi fått mange konstruktive innspill med hensyn til driften av anlegget, og vi er meget fornøyd med samarbeidet, het det i årsrapporten.

SINTEF har beregnet at vannbårne anleggs levetid kan forlenges med 75 til 90 % ved å bruke Niprox sine vannbehandlingsmetoder. Man sparer også kostnader på drift og vedlikehold av anleggene. Disse besparelsene er beregnet til 5 kroner pr. kvadratmeter oppvarmet areal – eller 6 % av energibruken regnet i kilowatt. På litt over to år har DNG Fjernvarme nedbetalt sine investeringer i vannbehandling.

 

Niprox leverer

Niprox Technology AS i Florø har i februar levert markedets mest avanserte anlegg for behandling av teknisk vann. Anlegget fjerner oksygenet i vannet og dermed grunnlaget for korrosjon. Det skal brukes i et stort fjernkjølenett på Forus i Stavanger.

Anlegget er bestilt av Sig. Halvorsen i Sandnes, mens Lyse Neo eier fjernkjølenettet der det skal brukes. Nettet inneholder over 2.000 kubikkmeter vann som er nedkjølt til fem grader pluss og som blir brukt til datakjøling, takkjøling osv. Det krever veldig god og stabil vannkvalitet.

Niprox-anlegget behandler 8 kubikkmeter matevann i timen. Niprox er eneste produsent av anlegg som har så stor kapasitet. – Dette er det mest avanserte, mest automatiserte og mest kompakte anlegget vi har laget. Det har blant annet automatisk pH-justering av vannet og automatisk dosering av hydrogen, forteller teknisk direktør Inge Ellingsund i Niprox.

Oksygenfritt vann
Vann som blir behandlet i anlegget går først gjennom to pumper og blir så tilsatt små mengder hydrogen gjennom en egenutviklet dyse som oppløser hydrogenet fullstendig i vannet. Deretter går vannet gjennom en prosesstank der det skjer en katalytisk prosess. Oksygeninnholdet i vannet blir målt både før og etter prosessen, som går svært raskt. Prosessen er så effektiv at vannet som kommer ut er helt fritt for oksygen.

Anlegget styres og overvåkes via en skjerm, der en kan justere vanngjennomstrømming, hydrogentilførsel og pH-verdi. Niprox ønsker en pH litt over nøytral. Skulle det være noe som ikke er i orden, kommer det en alarmmelding på skjermen. Ved en kritisk alarm stenges hele anlegget ned. Kunden kan integrere styringen i sitt eget styringsanlegg i for eksempel et bygg, forteller teknisk utvikler Finn Åge Korneliussen.

– Anlegget er også bygd slik at det kan kobles til internett hos kunden. Dermed kan Niprox fjernovervåke vannkvaliteten hos hvilken som helst kunde, forteller daglig leder Kjartan Strand.

Vannbehandling for lukkede system
Niprox Technology AS har hovedkontor og verksted i Florø. Selskapet utvikler og produserer utstyr for vannbehandling for lukkede system i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg, industri og borettslag. Metoden er basert på teknologi som opprinnelig ble utviklet med tanke på offshoreindustrien. Et stort antall Niprox-anlegg i ulike størrelser er i dag i bruk i Norge, i Danmark og i andre land.

Ved å bruke Niprox-utstyr til å fjerne oksygen og partikler i vann som brukes i vannbårne anlegg, kan anleggenes levetid forlenges med 75 til 90 %, ifølge en rapport som SINTEF har laget for Viken Energi. De årlige vedlikeholdskostnadene og energiforbruket reduseres i bygg der Niprox-anlegg er tatt i bruk. Dette viser oversikter fra blant annet Bergen kommune, som har kjøpt mange vannbehandlingsanlegg fra Niprox.

SINTEF anbefalinger

– Vannbehandling betyr besparelser og driftssikkerhet i bygg.
Over alt i Norge finnes det bygg med varme og kjøleanlegg som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, slitasje og tapt energi. Det finnes enkle løsninger på problemene, men det betinger at byggetekniske rådgivere, driftsansvarlige og vaktmestre lærer å tenke nytt og at de tar i bruk ny teknologi.
Dette sier salgssjef Thomas Strand i Niprox Technology AS. Selskapet er internasjonalt en ledende leverandør av kompetanse og teknologi for vannbehandling.

– Som oftest er vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg som har vært i drift noen år så dårlig at det fører til betydelig redusert energieffektivitet. Dette på grunn av korrosjon som igjen fører til et for høyt energiforbruk i byggene, forteller Thomas Strand.

– Vannkvaliteten kan fastsettes ved å gjennomføre kvalitetsanalyser, som videre gir svar på hvilke tiltak som bør settes i gang. Det er viktig at byggherrer og konsulenter tar på alvor det som SINTEF og andre setter som krav for effektiv vannbehandling. Som oftest vil investeringer i moderne vannbehandling være nedbetalt i løpet av 1.5 – til 2 år, sier Strand.

Basert på oppfinnelser og teknologi opprinnelig ment for offshoreindustrien, har Niprox Technology AS utviklet vannbehandling for lukkedes systemer i kontorbygg, offentlige bygg, fjernvarmeanlegg og industri og borettslag. SINTEF fastslår en forlenget levetid, betydelig færre driftsproblemer og lavere energibruk, når Niprox teknologien taes i bruk. Uten bruk av kjemikalier og uten bruk av kostbart utstyr eller ombygging kan selv gamle og nedslitte anlegg få «nytt liv».

Slam i vannbårne anlegg oppstår som følge av at korrosjon. Partikler sliper ned pumper, bend og ventiler. Resultatet er sirkulasjonsproblem i systemet, og nedsatt effekt.
Når et varmesystem ikke avgir den energien som det er dimensjonert for, kan problemene bli mange – og økonomien dårlig. Om vinteren er det for kaldt i byggene og om sommeren alt for varmt. Leietagere og arbeidstagere klager.

Et slikt varmesystem vil tape mye effekt, og resulterer fort i at bygget må varmes opp av annen energi. En annen økonomisk konsekvens er verditapet som kommer av slitasjen.
I kjølevannet av disse problemene kommer følgekostnader ved lekkasjer som oppstår på grunn av korrosjon.

– Det er på tide at dem som driver rådgivervirksomhet innen markedsområdene energi, tekniske installasjoner, og prosjektering av nybygg slutter med «klipp og lim» og tar ansvar for å oppdatere seg på temaer som vannbehandling. Svært ofte ser vi at vannbehandling av lukkede varme og kjølesystemer er uteglemt i beskrivelser, sier Thomas Strand i Niprox Technology AS.

Les rapporter fra SINTEF